Privacy

Privacyverklaring

Zo gaan we om met uw gegevens

1. Algemeen

Bij Pré Wonen gaan we netjes om met gegevens van u. Voor ons werk gebruiken we natuurlijk de gegevens van onze huurders. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij daarmee omgaan. En waar wij die gegevens voor gebruiken. Die informatie vindt u op deze pagina. We noemen dit: de privacyverklaring. Hierin ziet u ook wat uw rechten op dit gebied zijn. 

Hier gaan we van uit: 

 • Wij gaan netjes om met uw persoonlijke informatie. Zo gebruiken we gegevens over u alleen als dat echt nodig is. Ook binnen onze organisatie beschermen we uw gegevens. 

 • Wij doen alles om de gegevens over u veilig te houden. En in het contract met onze leveranciers staat dat zij dat ook doen.  

 • Wij houden ons aan de wet die hierover gaat. Dat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook houden we ons aan andere wetten en regels die gaan over hoe we horen om te gaan met gegevens over u. 

2. Doel en spelregels 

Wij gebruiken gegevens over u alleen als dat mag van de wet. Hiervoor werken wij met de volgende doelen en spelregels:

 • Contracten: sommige gegevens hebben we nodig om goede contracten te kunnen maken, zoals een huurcontract. Wij hebben hiervoor bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer bij de bank nodig. Als deze gegevens missen, kunnen we ons niet houden aan de afspraken in het huurcontract. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dit doel gebruiken.
 • Wet: sommige gegevens moeten wij volgens de wet van u vragen of doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie en andere organisaties van de overheid. Een voorbeeld? Als u bij ons een woning wilt huren, controleren we hoeveel geld u heeft of elke maand krijgt; dit heet de inkomenstoets.
 • Goede reden: sommige gegevens hebben wij nodig om onze organisatie goed te laten werken, om voor onszelf op te komen en om het veilig te houden. Daarbij dachten we na wat belangrijker is: de reden waarom wij de gegevens nodig hebben óf dat uw gegevens geheim blijven. Hebben wij een goede reden? Dan heet dat: gerechtvaardigd belang. Wij mogen dan tóch de gegevens over u bewaren en gebruiken. Dit doel gebruiken we bijvoorbeeld om gegevens te delen met anderen als het gaat om iemand die een woning gebruikt op een manier waarvoor die woning niet bedoeld is; dit heet woonfraude. Dit doel gebruiken we bijvoorbeeld ook als iemand hennep kweekt in onze woning. Of als iemand zorgt voor veel last in de buurt.  
 • Mensen in gevaar: als iemand in nood is of zelfs dood kan gaan, mogen we gegevens over deze persoon aan anderen geven. Bijvoorbeeld als er na een ongeluk direct een dokter nodig is en de persoon om wie het gaat niet kan praten (niet ‘bij’ is). Dit doel komt bij ons bijna nooit voor. 
 • Na uw akkoord: andere gegevens over u gebruiken we alleen als u dat goed vindt. U mag dit akkoord ook altijd weer terugtrekken. Wij vragen bijvoorbeeld om uw akkoord als u zich inschrijft om een woning te zoeken. 

3. Wanneer en van wie verzamelen we gegevens

Wij gebruiken gegevens:

 • van mensen bij een contract voor huur of verhuur van een woning, winkel of andere ruimte voor:  

  • het huurcontract 

  • uw loon/uitkering/pensioen of ander inkomen uitrekenen en bewaren

  • rekeningen laten betalen (ook de rekening doorgeven aan anderen die zorgen dat u deze betaalt, zoals een deurwaarder) 

  • onderhoud en reparatie van dat wat u huurt of verhuurt

  • als we het niet met elkaar eens zijn

  • controle door onze accountant

  • activiteiten van intern beheer 

 • van onze huurders/klanten en leveranciers. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld boekhoudingen. 

 • om het wonen prettig te houden. Denk hierbij aan dat we opkomen voor het belang van ons en andere organisaties om bijvoorbeeld ons werk te kunnen doen voor de regio. Of om onze gebouwen en spullen te beschermen. Zo gebruiken we de gegevens van iemand om op te lossen dat deze een woning gebruikt op een manier waarvoor die woning niet bedoeld is (woonfraude). Of om op te lossen dat iemand hennep kweekt. Of om de buurt wat prettiger te maken om in te leven.  

 • om te werken volgens de wet.

 • bij een bewaarplek (archief). Hier bewaren we gegevens van u bijvoorbeeld als we het niet met elkaar eens zijn. Of om aantallen te onderzoeken en hier conclusies uit te trekken (statistiek). Of voor de wetenschap. Of om het verleden te onderzoeken. 

 • om papieren goed bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan post en mails die binnenkomt en die we versturen. 

 • voor de veiligheid. Met videocamera’s houden we personen, gebouwen, omgeving en andere zaken in de gaten. Dit doen we om mensen en spullen veilig te houden. De camera’s zijn voor iedereen goed te zien. 

 • van mensen die voor ons werken. Hierbij gaat het om gegevens van mensen die bij ons in dienst zijn of die werk voor ons doen. Het gaat verder om gegevens die horen bij een van de punten die hierboven staan. 

4. Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Algemene gegevens over u als huurder en uw medehuurder(s) (als dat nodig is), zoals: 
  • Voorletter(s)
  • Voornamen
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Wie er vanuit uw gezin ook wonen
  • KvK-nummer (als u een bedrijf heeft)
  • Datum waarop (huur)contract stopt
 • Gevoelige gegevens (als dat nodig is), zoals:
  • Rekeningnummer van uw bank 

  • (Bewijs van) wat u verdient  

  • Afspraken over uw scheiding (scheidingsconvenant) 

  • Afspraken bij scheiding over de kinderen (ouderschapsplan) 

  • Bewijs van uw huisarts of verpleegkundige dat u in verwachting bent (zwangerschapsverklaring) 

  • Bewijs dat u voorrang krijgt als u een woning nodig heeft (urgentieverklaring) 

  • Bewijs dat u moet wonen met begeleiding (contingent beschikking) 

  • Bewijs dat u zorg nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-beschikking) 

  • Bewijs van een vorige verhuurder hoe u zich als huurder gedroeg (verhuurdersverklaring) 

  • Kopie van een bewijs dat een woning van u is of dat u deze verkocht (eigendomsbewijs, verkoopakte) 

  • Gegevens over uw loon of andere geldzaken  

  • Hoeveel geld u heeft of elke maand krijgt (inkomenstoets) 

  • Als u (nog) niet alle huur betaalde  

  • Of een deurwaarder is ingeschakeld 

  • Als u hulp heeft om schulden te betalen (Schuldhulpverlening) 

  • Informatie over uw geldzaken,voor zover wij dit nodig hebben om vast te stellen of u de huur kunt betalen 

  • Bewijs of u bent wie u zegt dat u bent 

  • Als er schulden bij ons zijn wordt vastgelegd hoe wij en u hiermee omgaan

 • Bijzondere gegevens (als dat nodig is), zoals:
  • Kopie of inzage van uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart 

  • Foto 

  • Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Zoals een Strafblad

5. Met wie delen we gegevens van u?  

Wij delen gegevens van u met organisaties die we vragen om te helpen als we ons werk doen zoals dat in het huurcontract staat. Dit zijn bijvoorbeeld schilders en elektriciens. Deze organisaties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben om een afspraak met u te maken; zoals uw adres en eventueel uw telefoonnummer. Soms delen we meer gegevens, bijvoorbeeld met een deurwaarder. 

In contracten of andere overeenkomsten maken we afspraken over welke gegevens we delen. Hier staat ook met welk doel we dat delen, op basis waarvan we die gegevens mogen delen en wat we doen om uw gegevens te beschermen. Verder staat hierin wat u en anderen kunnen doen om uw gegevens te laten verwijderen. Zo staat op papier hoe we gegevens volgens de wet mogen delen. 

 • Leveranciers die gegevens bewaren 

Wij werken met verschillende leveranciers om onze gegevens te bewaren. Met elke leverancier hebben we een contract over hoe deze met de gegevens omgaat. Dit heet een verwerkersovereenkomst. Zo beschermen we uw privéleven. 

 • Contracten  

Wij delen eventueel gegevens omdat we hierover contracten hebben met verschillende organisaties. Bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorgorganisaties. De gegevens delen we alleen op de manier zoals dat van de wet mag. Ook delen we alleen díe gegevens die écht nodig zijn om te delen. 

 • Anderen 

Wij delen alleen gegevens die nodig zijn voor andere organisaties die wij laten helpen om hun werk te doen voor ons. Daarnaast zegt de wet dat we soms gegevens moeten delen aan organisaties die hier volgens de wet recht op hebben. Zoals de politie (voor een onderzoek naar iemand die iets deed wat verboden is) of de Belastingdienst. Wij gaan heel netjes om met vragen van deze organisaties.  

6. Gegevens beschermen

Wij vinden het heel belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. De gegevens die we van u bewaren, beschermen wij met techniek en spelregels. Wij controleren de techniek regelmatig. En als het nodig is, vernieuwen wij deze techniek. De regels die we hebben om uw gegevens te beschermen, gelden ook voor de organisaties die namens ons gegevens bewaren en die ze volgens onze afspraken gebruiken. 

Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor hun werk, krijgen toegang. Daarnaast moeten onze medewerkers uw gegevens geheimhouden. 

7. Zo lang bewaren we gegevens

Welke gegevens

Hoe lang

Bewaren vanaf

Grondslag

Gegevens over hoeveel geld wij hebben, plus de administratie voor de belastingdienst

7 jaar

Vanaf 1 januari nadat we de administratie voor de Belastingdienst maken

Art. 52 AWR

Gegevens over huurders, plus administratie

5 jaar

Vanaf het moment dat contract stopt

Artikel 3:307 BW

Kopie of inzage rijbewijs/paspoort/ID-kaart informatieformulieren van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven

0 jaar

Datum dat huurcontract start

Niet bewaren

Gegevens over of u past bij de woning die u wilt huren (passend toewijzen); zoals bewijs van uw loon/uitkering (inkomensverklaring) 

2 jaar

Na akkoord van de minister

Artikel 5 sub e AVG

Verzameling bewijzen/papieren als iemand een woning gebruikte op een manier waarvoor die niet bedoeld is. Of als iemand veel problemen in de buurt maakte 

Verjaring (max. 20 jaar)

Zodra de persoon stopt met de woning verkeerd gebruiken of stopt met problemen in de buurt maken

Artikel 3:306 BW

Beelden van camera’s

2 weken of tot een vastgesteld incident is afgehandeld

Moment dat we de beelden maakten

Beleidsregels AP

Gegevens van mensen die bij ons een baan zoeken

4 weken

Als we besluiten of we iemand wel of niet in dienst nemen

Artikel 5 sub e AVG

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en dan van de wet mag. Hoelang we gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en van het doel waarvoor we ze bewaren/gebruiken. 

Zodra de tijd voorbij is, verwijderen wij uw gegevens en gooien we ze veilig weg. 

Misschien zijn uw gegevens in het verleden in ons archief opgeslagen en horen ze daar niet (meer). We doen ons best deze gegevens zo veel mogelijk te verwijderen.

8. Dit mag u zelf op het gebied van de gegevens

Als we gegevens van u bewaren, heeft u de volgende rechten: 

 • Recht op informatie

U mag in heldere taal informatie krijgen over hoe en waarom we uw gegevens bewaren en gebruiken. Dit geldt als we de gegevens van uzelf kregen én als dit via anderen gebeurde.

 • Recht om te bekijken en kopie te krijgen

U mag uw eigen gegevens (die bij ons bekend zijn) opvragen. Ook mag u vragen waarvoor wij die gegevens gebruikten en met wie wij ze deelden. U mag ook een kopie krijgen. Wilt u in een bestand kijken waarin ook gegevens van iemand anders zitten? Dan zorgen we ervoor dat die andere gegevens niet te zien zijn.

 • Recht om te veranderen en aan te vullen

U mag gegevens laten verbeteren of aanvullen, als deze verkeerd of niet compleet zijn. 

 • Recht op het verwijderen van gegevens

U mag ons vragen gegevens van u te verwijderen. Dat moeten we bijvoorbeeld doen in onder meer de volgende situaties:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor we ze verzamelden. 
 • De gegevens bewaarden/gebruikten we niet op de manier zoals de wet dat van ons vraagt. 

 • Recht om uw gegevens niet te gebruiken (recht van beperking) 

U mag ons vragen om uw gegevens (een tijdje) niet te gebruiken, als een van de volgende punten geldt:

 • U zegt dat de gegevens niet kloppen; we gebruiken deze dan niet in de tijd dat we controleren of de gegevens kloppen. 

 • We gebruiken de gegevens niet op de manier zoals de wet zegt dat we ze mogen gebruiken. Daarnáást bent u het niet eens dat we uw gegevens verwijderen en vraagt u in de plaats daarvan om de gegevens een tijdje niet te gebruiken. 

 • Wij hebben de gegevens niet meer nodig voor de doelen, maar u heeft ze nodig om op te komen voor uw recht.  

 • U maakte bezwaar tegen het feit dat we uw gegevens gebruiken en u wacht op het antwoord op de vraag of onze redenen belangrijker zijn dan die van u. 

 • Gegevens aan uzelf/anderen doorgeven (dataportabiliteit) 

U mag de gegevens die u ons eerder zelf gaf, door ons aan u laten sturen. En u mag ze ook doorsturen aan anderen; wij mogen u daarbij niet in de weg zitten. U heeft recht op de gegevens in een digitaal bestand, in een formaat dat veel voorkomt en met de gegevens duidelijk op een rij. 

Dit recht geldt alleen op gegevens die: 

 • we digitaal hebben; 

 • we hebben voor het huurcontract of die we kregen na uw akkoord. 

 • Recht op bezwaar: als u het er niet mee eens bent 

Gebruiken we uw gegevens vanuit de spelregel ‘goede reden’ (zie punt 2 ‘doel en spelregels’)? Dan mag u bezwaar maken tegen het feit dat we uw gegevens bewaren/gebruiken. 

Als u bezwaar maakt om de reden die hierboven staat, doet u dat zo: u mailt uw bezwaar naar onze Privacy Officer via privacyprewonennl. U krijgt dan binnen 1 maand reactie, precies zoals de wet van ons vraagt.  

 • Recht om een klacht in te dienen 

Naast deze rechten heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

9. Deze spelregels veranderen

Wij mogen de informatie op deze pagina over hoe we omgaan met uw gegevens, veranderen. Daarom raden we u aan om de informatie af en toe weer te lezen. Dan weet u goed hoe wij met uw gegevens omgaan.

10. Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie hierover nog vragen of opmerkingen? Mail naar onze Privacy Officer via privacyprewonennl.