Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Kennemerland en IJmond zetten zich samen in om mensen uit een bijzondere woonvoorziening of de daklozenopvang te huisvesten en te laten landen in de wijk. Op 7 oktober ondertekenden de 20 initiatiefnemers, waaronder Pré Wonen, hiervoor het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’. Dit vervangt alle eerdere lokale regelingen en zorgt voor een betere samenwerking tussen lokale en regionale partijen.

Mensen uit een woonvoorziening of daklozenopvang die toe zijn aan zelfstandig wonen, maken voortaan meer kans op een geschikte woning in een omgeving waar zij zich thuis kunnen voelen. Afgesproken is dat er maximaal 178 woningen per jaar in de regio worden aangeboden aan deze doelgroep. Bij de verdeling wordt gekeken naar het aantal huishoudens en het aantal sociale huurwoningen in de betreffende gemeente.

Zacht landen

Al op 8 oktober 2020 ondertekenden de initiatiefnemers een intentieverklaring voor deze samenwerking. Met het ondertekenen van het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’ bekrachtigen zij de afspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt. Afgesproken is dat zowel naar de belangen van de doelgroep gekeken wordt, als naar die van de omwonenden in de wijken. De nieuwe bewoners krijgen goede begeleiding en er is aandacht voor het prettig samenwonen met buurtgenoten. Cliënten die zelfstandig willen wonen, schrijven zelf een motivatiebrief bij hun aanvraag voor uitstroom. Vanaf de woningaanvraag tot en met de eerste twee jaar dat zij zelfstandig wonen, krijgen zij woonbegeleiding. Daarnaast worden ze opgevangen door welzijnswerk of het wijkteam. Minimaal een half jaar voordat zij verhuizen, maken de nieuwe bewoners al kennis met de wijk en de mogelijke activiteiten. Dit help ze om er zacht te kunnen landen en een eigen leven op te bouwen.

Centraal servicepunt

De aanvragen voor uitstroom komen vanaf 1 januari 2022 op een centraal servicepunt binnen, in plaats van lokaal. Het regionale Servicepunt Pact voor uitstroom ondersteunt en bewaakt het uitstroomproces. Het servicepunt wordt ondergebracht bij Stichting Woonservice en is onafhankelijk. De vier bestaande beoordelingstafels in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zuid-Kennemerland beoordelen de aanvragen. Zo wordt geborgd dat specialisten die de lokale omstandigheden goed kennen, bij de beoordeling betrokken zijn. Afhankelijk van de aanvraag en de zwaarte van het dossier kijken zij of bij de beoordeling bijvoorbeeld ook de zorg, corporatie en politie nodig zijn. Bij iedere aanvraag is bekend welke ambulante zorgpartij de cliënt woonbegeleiding gaat geven.

Passend contract

De corporatie zoekt op basis van een persoonlijk profiel, de meest passende cliënt bij de woning. De zorgpartij kent de cliënt het beste en beoordeelt de match. Iedere cliënt krijgt een contract dat bij de persoonlijke situatie past. Naast de cliënt tekenen ook de woonbegeleider en corporatie dit driehoekscontract. Een andere mogelijkheid is dat de woning in eerste instantie verhuurd wordt aan de zorgpartij die de woonbegeleiding biedt. Welke contractvorm gekozen wordt, is afhankelijk van de vraag of twee jaar woonbegeleiding voldoende is of dat langere begeleiding nodig is. Naar verwachting krijgt 85 procent van de cliënten een driehoekscontract aangeboden.

Nieuwe regionale werkwijze

De kennismakings- en evaluatiegesprekken tussen de woonbegeleider, de cliënt en de corporatie vinden volgens een nieuwe regionale werkwijze en checklist plaats. De woonbegeleiders plannen de afspraken vroegtijdig in, waardoor deze niet meer vergeten worden. Het hele proces wordt gemonitord door het servicepunt. Haar bevindingen legt het servicepunt voor aan een evaluatietafel en een bestuursoverleg, bestaande uit wethouders en bestuurders van corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Uiteindelijk gaat het erom dat alle partijen elkaar gemakkelijk blijven vinden en dat ze samenwerken aan verbeteringen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van extra time-outmogelijkheden bij calamiteiten. Voor de dagelijkse gang van zaken en problemen die direct om een oplossing vragen, is er een regionale casuïstiektafel.

Uitstromen of instromen?

Doel van het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’ is dat met een betere samenwerking, oog voor de wijken en een zachte landing de uitstromers zich sneller thuis voelen en ze daadwerkelijk thuis zijn. Als dat lukt spreken we niet langer over uitstromers maar instromers.

 

Initiatiefnemers:

Corporaties:    Pré Wonen, Brederode Wonen, Elan Wonen, Velison Wonen, Woonopmaat, Woningbedrijf Velsen en Ymere

Gemeenten:    Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Zorgorganisaties: HVO-Querido, Leger des Heils en RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden

Welzijnsorganisaties: Stichting Dock en Welschapsocius

Andere organisatie: Centrum Jeugd en Gezin Kennemerland

Alle nog niet ‘aangesloten’ organisaties zullen de komende periode worden benaderd, dit zijn er ongeveer twintig.

delen