translate

Translate

Huur betalen

U kunt betalen via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’. U kunt daar inloggen en de huur via de iDEAL-link overmaken voor de eerste van de maand.


 

U kunt per e-mail (mail@prewonen.nl) een machtigingsformulier aanvragen, deze zullen wij dan per post aan u verzenden. U vult het machtigingsformulier in en stuurt hem naar ons retour met de bijgevoegde antwoordenvelop. Wij zullen dan het juiste huurbedrag maandelijks van uw rekening af laten schrijven per de 1e, 16e of 26e van de maand.


 

U kunt betalen via een e-mail die u ontvangt, met daarin een iDEAL-link om de huur voor de eerste van de maand aan ons te betalen.

Als u de mail met iDEAL-link wilt ontvangen, kunt u dit per mail (mail@prewonen.nl) aan ons doorgeven. De link verloopt na elke 5e van de maand. Is uw link verlopen? Neem dan contact met ons op voor het aanvragen van een nieuwe iDeal-link.

Stuur een e-mail naar mail@prewonen.nl met het verzoek uw rekeningnummer te wijzigen.

Is uw iDeal-link verlopen of heeft u de iDeal-link niet ontvangen? Neem dan contact met
ons op voor het aanvragen van een nieuwe iDeal-link. 

Huurachterstand

 • U kunt ons om een betalingsregeling vragen.
 • Betaalt iemand anders de huur voor u? Vraag deze persoon uw relatienummer te vermelden bij 'Omschrijving'.

Hulp nodig om betalingsachterstand te voorkomen?
Graag verwijzen wij u naar:
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/
https://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/sociaal-team_41636/
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen/

U kunt een betalingsregeling aanvragen door ons te bellen via telefoonnummer 088 - 77 00 000 of u kunt een e-mail sturen naar mail@prewonen.nl.

Als u de huur alsnog niet betaalt en niet reageert op onze aanmaningen, dan sturen wij u een brief 'Dreiging deurwaarder'. Wij nemen vervolgens ook nog contact met u op

 

Huurtoeslag

U kunt in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit kan wanneer u: in verhouding tot uw inkomen een te hoge huurprijs betaalt of moet betalen.

De aanvraag voor huurtoeslag, de toekenning en de uitbetaling loopt via de Belastingdienst.
Het aanvraagformulier vraagt u aan bij de Belastingdienst via telefon 0800- 0543 (gratis).
Voor meer informatie over de huurtoeslag, zie www.toeslagen.nl.


 

Huurverhoging

De regering bepaalt jaarlijks wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen zal zijn. In april ontvangt u een brief waarin u wordt geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

Bent u het als huurder niet eens is met de huurverhoging, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Pré Wonen (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. Een standaard bezwaarschriftformulier vindt u op de website van de Huurcommissie. Dit formulier dient voor 1 juli naar ons toegestuurd te worden.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken bij Pré Wonen:

 • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage.
 • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd.
 • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals onjuiste ingangsdatum of huurprijs
 • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • De Huurcommissie heeft vóór het huurverhogingsvoorstel uw huur tijdelijk verlaagd omdat uw woning onderhoudsgebreken had.

Wanneer Pré Wonen het met u eens is, krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Is Pré Wonen het niet met u eens dan vraagt Pré Wonen de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Daar zijn kosten aan verbonden. Voor u als huurder bedragen deze kosten € 25,-. Als u een rechtspersoon bent, bedragen deze kosten € 450,-. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel de huurder als de verhuurder zich eraan moet houden. U ontvangt het bedrag weer terug als u door de Huurcommissie in het gelijk wordt gesteld.

Servicekosten

Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert Pré Wonen bepaalde voorzieningen en diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen.           


 

Kosten elektra
Bij de servicekosten betaalt u voor ‘elektra algemene ruimten’. Waar deze elektra voor wordt gebruikt is per complex verschillend. De elektra is nodig voor het laten werken van verlichting in de algemene ruimten,
maar bijvoorbeeld ook voor de lift, intercom, de pomp om het drinkwater in de flat omhoog te krijgen of mechanische ventilatie. Wij nemen elk jaar de meterstanden op en controleren de factuur van de energieleverancier. Zo zorgen wij ervoor dat deze kosten elk jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Kosten lampen
Samen met de elektra rekenen wij ook de kosten af voor het vervangen van kapotte lampen. Wij maken hier alleen kosten voor als er lampen kapot zijn. Het kan zijn dat er een jaar lang geen lampen kapot gaan. Een ander jaar kunnen er meerdere lampen kapot gaan. Daarom betaalt u hier het ene jaar meer voor dan het andere jaar. Het kan zelfs gebeuren dat u hierdoor soms moet bijbetalen. Wij willen er juist voor zorgen dat u elk jaar een klein beetje terug krijgt.

Nieuw één fonds
Hoe halen wij deze schommeling uit de kosten? Alle woningen met verlichting in de gedeelde ruimten gaan een klein bedrag per maand betalen. Dit doen we in één grote pot, een fonds genoemd. De kosten voor het vervangen van de lampen betalen we met dit fonds.

Blijft er in één jaar veel geld over? Dan hoeft u het jaar erop minder per maand te betalen. Zijn de kosten in één jaar veel hoger dan wat alle bewoners samen betalen? Dan gaat u het jaar erop iets meer per maand betalen.

We splitsen het door u betaalde voorschot in twee: 'Elektra algemene ruimten' en ‘lampenfonds’.
De twee voorschotten worden jaarlijks los van elkaar bekeken om de hoogte opnieuw vast te stellen.

 


 

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Is uw woning aangesloten op een gezamenlijke installatie voor warmte of water? Dan rekenen wij uw verbruik af met een vast tarief. Pré Wonen moet dit tarief elk jaar opnieuw bepalen en aan u communiceren.

Pré Wonen rekent 2019 als laatste jaar af volgens de Warmtewet. Bij deze afrekening leggen wij uit wat er voor u verandert.

Het tarief voor vastrecht wordt voor 2019 bepaald op € 195,00.
Het variabele tarief wordt vastgesteld op € 23,00 per Gigajoule.
Deze tarieven zijn voor alle afnemers van warmte en water gelijk.

 


 

 


 

Huur opzeggen

De huur kunt u digitaal opzeggen via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’.

Voor meer informatie over huuropzegging en regels over oplevering van de woning, bekijk de brochure 'Informatie over huurbeëindiging'.

Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurderschap opzeggen. Dit kan via zijn/haar eigen account op ‘Mijn Pré Wonen’.

Bent u geregistreerd partner of getrouwd? Dan moeten béide personen de huur opzeggen.

 

Als de huurder is overleden, dan zijn de erven verantwoordelijk voor de afronding van de huurovereenkomst. De huur moet worden opgezegd en de woning moet worden opgeleverd. De kosten vormen hierbij helaas ook een onderdeel van de nalatenschap. Onze medewerkers kunnen u hier meer informatie over geven.

De huur kunt u digitaal opzeggen. Dit kan door te klikken op deze link: 'Mijn Pré Wonen'. Lukt dit niet, omdat u niet over de inloggegevens beschikt, mailt u ons dan (mail@prewonen.nl). Wij hebben de naam en het adres van de overledene nodig en een einddatum van het huurcontract. Daarnaast vragen wij om een correspondentieadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer van diegene die de huuropzegging gaat afhandelen en een kopie van de overlijdensakte of een kopie van de rouwkaart.


 

Neemt u als erfgename(n) afstand van de erfenis? Laat ons dit zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij de afhandeling organiseren. Mail ons (mail@prewonen.nl) zo snel mogelijk een kopie van de ‘Akte nalatenschap’ .
Uitleg:

 • Neemt u afstand van de erfenis, dan bent u niet meer verantwoordelijke voor de afwikkeling en heeft u ook geen recht meer op de nalatenschap.
 • U bent verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.
 • De rechtbank geeft een zogenaamde 'Akte nalatenschap' af waaruit uw aanvaarding of verwerping blijkt.
 • U (of uw notaris) krijgt deze akte binnen enkele weken thuisgestuurd.

U kunt een verhuurdersverklaring aanvragen via mail@prewonen.nl. U ontvangt uw verhuurdersverklaring binnen enkele werkdagen thuis. Liever per mail ontvangen? Geeft u dit dan aan in uw e-mail. De verklaring is maximaal één maand geldig.

Na ontvangst van uw huuropzegging maken wij een afspraak met u voor de voorinspectie met bezichtiging en de sleutelinname. Daarna volgt de eindafrekening.

Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie stellen we een rapport op waarin bijvoorbeeld staat:

 • Wat u moet verwijderen of veranderen
 • Wat u kunt achterlaten
 • Wat u moet repareren of schoonmaken om eventuele kosten te voorkomen
 • Eventuele vergoedingen voor uw veranderingen

Bezichtiging
We willen de woning graag aansluitend verhuren aan een nieuwe huurder. Daarom plannen we gelijktijdig met de voorinspectie een bezichtiging in.

Eindafrekening
Dit is geen eindafrekening voor uw gas, licht en water. De eindafrekening kan bestaan uit teveel of te weinig betaalde huur en overige vorderingen. Dit is een totale afrekening bij einde huur. De eindafrekening ontvangt u binnen tien werkdagen na de laatste huurdag.

 

De opzegtermijn is een kalendermaand en gaat in vanaf de dag dat de opzegging is ontvangen. U hoeft dus niet per se per de eerste van de maand op te zeggen. Elke andere dag kan ook, als de laatste dag van de huur maar niet in het weekend of op een erkende feestdag valt. In dat geval schuift de laatste dag van de huur op naar de eerstvolgende werkdag. Als u langer dan een maand de woning aan wilt houden, bijvoorbeeld omdat het veel werk is de woning leeg te halen, dan is dat mogelijk. U kunt zelf een einddatum bepalen. De opzegtermijn is echter maximaal 3 maanden; bij overlijden is de maximale opzegtermijn 2 maanden. De huur loopt door totdat de sleutels zijn ingeleverd.

 

delen